Cookie beleid sv Nieuw Sloten

De website van sv Nieuw Sloten is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

Meldingsformulier Conflicten/Incidenten

Meldingsformulier Conflicten/Incidenten


Beste sportvrienden en vriendinnen,

Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen Nieuw - Sloten.
Daarnaast willen wij de ouders van de Mini pupillen tot en met de A junioren verzoeken om deze gedragsregels met uw kind of kinderen goed door te nemen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact op nemen met het Jeugdbestuur.


Namens het bestuur.
3 Gedragscode

Inleiding
Het bestuur van Voetbal Vereniging Nieuw - Sloten wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.
Voetbal Vereniging Nieuw - Sloten wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak.
Voetbal Vereniging De Nieuw – Sloten moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen.
Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.
Zij en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit.
Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.
De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling
Het bestuur van Voetbal Vereniging Nieuw - Sloten wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.
Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau.
Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Voetbal Vereniging Nieuw - Sloten een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/ leider/ vrijwilliger bij Voetbal Vereniging Nieuw - Sloten wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.
De gedragscode moet door iedereen bij Voetbal Vereniging Nieuw - Sloten worden uitgedragen en nageleefd.
We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan.
En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. 
We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. 
Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal).
Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

4 Algemene gedragsregels
Het bestuur van Voetbal Vereniging Nieuw - Sloten vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport.
Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.


Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en grensrechter, ook als deze een fout maakt.
 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
 Afspraak is afspraak!
 Geef altijd het goede voorbeeld
 Spreek elkaar aan op het gedrag

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft.

Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd.
 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

5 Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van Voetbal Vereniging Nieuw - Sloten de kern van de voetbalvereniging.
 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/ leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
 Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 Dient na training en wedstrijd te douchen.
 Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 Verplicht om scheenbeschermers te dragen tijdens trainingen en wedstrijden.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

Gedragsregels voor de begeleider
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.
 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter, mits er anders is besloten.
 Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coachen van het team tijdens de wedstrijden, dit is alleen van toepassing als de trainer op zaterdag niet aanwezig is.
 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat er:
 Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 Het opruimen van de doelen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 Deelneemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 Bij wijziging van een wedstrijd zorgt hij/zij voor tijdige kennisgeving aan de spelers

Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden ook de ouders/verzorgers ingelicht.

7 Gedragsregels voor de trainer
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders, scheidsrechter en tegenstander.
 Ziet erop toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 Brengt spelers passie bij voor het spel.
 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).
 Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team, dit is alleen van toepassing als de trainer niet bij een wedstrijd aanwezig kan zijn.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat er:
 Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 Deelneemt aan iedere overlegvorm die binnen de vereniging wordt georganiseerd waarvoor hij wordt uitgenodigd.
 Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.
Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
 Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 Helpen bij het wassen van elftalkleding.
 Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 Erop toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

Gedragsregels voor de vrijwilliger
Voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
 Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of als dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.

Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:
 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden.
Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers.
Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB.
Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt ook een speelverbod. 
Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd.
De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.

Voorkomen van seksuele intimidatie

Het bestuur van Sv nieuw Sloten ziet het als zijn kerntaak om alle leden en met name de jonge leden een
veilige omgeving te bieden.
We willen de huidige situatie waarin kinderen en jongeren kunnen groeien
en bloeien bij onze club, behouden.
Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen horen
daarbij en dat doen we door het in de praktijk brengen van het NOC*NSF traject „Voorkomen van
seksuele intimidatie‟.
Ons specifieke beleid voor het voorkomen van seksuele intimidatie is gebaseerd op drie pijlers:
omgangsregels, een gedragscode en een meldcode.

Omgangsregels
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van
lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het
douchen in gemeenschappelijke ruimten.
Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt
om overschrijding van grenzen te voorkomen.
Bij Sv nieuw Sloten gelden de volgende omgangsregels:

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
sportvereniging.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7. Ik negeer de ander niet.

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk
leven of uiterlijk.

13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt,
vraag ik een ander om hulp.

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet
aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de vertrouwenspersoon of bij het bestuur.


Gedragscode (vrijwillige) medewerkers
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de
relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport
gedragsregels vastgesteld.
Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/
kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de
sportbond.
De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en
sporter.
Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat
plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Het bekendmaken van de
„Gedragsregels begeleiders in de sport‟
laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het
tegengaan van Seksuele Intimidatie en dat kan preventief werken.
Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar.
Als een of meerdere gedragsregels
overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de
sportbond. Hieronder vind je een overzicht van de „Gedragsregels begeleiders in de sport‟ zoals
vastgesteld binnen de georganiseerde sport en waaraan Sv nieuw Sloten zich committeert:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan
voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in
het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook
.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of
de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen
schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is
wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen
of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken
van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken
honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Meldprotocol seksuele intimidatie
Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van)
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten
worden.
Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan
het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt.
Het protocol geeft ook een
verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.
Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al diegenen die met
kinderen/jongeren tot 18 jaar werken/in aanraking komen) en pupillen en op grensoverschrijdende
contacten tussen pupillen onderling. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake
is van een (vermoeden) van een strafbaar feit.
Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen
ten opzichte van de beschuldigde. Binnen Sv nieuw Sloten is een vertrouwenspersoon benoemd.
Bij hem of haar kan een melding gemaakt worden.
De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijke objectieve wijze met elke melding om te gaan. Indien nodig zal samen met het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen.

Wat is seksueel misbruik?
Wat zegt de wet?

De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen dan wel
buiten Sv nieuw Sloten afspelen. In het Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIV „misdrijven tegen de
zeden‟ stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen strafbaar.
Deze zijn ook binnen
Sv nieuw Sloten allen van kracht. Wetsartikel 249 noemen we hier in het bijzonder:

“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg,
opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of
ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van
de vierde categorie”.
Een jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van onze vereniging toevertrouwd.
Dit artikel is dus
onverminderd van kracht op al diegenen die jeugdleden begeleiden.

Definitie
Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen.
Sommige
 gedragingen zijn door het duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Maar bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet
als seksueel/ongewenst kunt typeren.
Als criterium kan worden gehanteerd: of het welzijn van het kind
en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn.
Bij seksueel grensoverschrijdend
gedrag zijn de „gevoelens van het jeugdlid‟ en niet de „gedachten of bedoelingen van de volwassene‟
bepalend.
En hetgeen is verwoord in de zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht.
Wij richten
ons op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie.
Een breder begrip is seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik, of
het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt.
De definitie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag luidt:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke
zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind,
hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of
gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Om welke gedragingen gaat het?
In onze gedragsregels staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan.
Enkele
voorbeelden:

 alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar

 een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail,
chat, internet)

 intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders

 ongewenste aanrakingen

Signaleringstaak medewerkers
Alle medewerkers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en
grensoverschrijdend gedrag.
We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen,
maar ook de zogenaamde „kleinere‟ grensoverschrijdingen.
Deze komen het meest voor en zijn vaak
een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen.
Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.
 Meld het onmiddellijk aan de benoemde vertrouwenspersoon 
 Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen

 Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel sporenonderzoek.

 Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies.

 Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak.

 Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld.

 Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen
buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen.

 Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenspersoon

 Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon.
 Licht zo snel mogelijk de leidinggevende in over de situatie.

 Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden.

LATEN

 Handel nooit op eigen houtje!

 Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het
spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject
verstoren.
Het is niet aan de medewerker om aan waarheidsvinding te doen!

 Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als het een
collega is.
De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een
officieel onderzoek.

 Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht!

 Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt.

Binnen Sv nieuw Sloten ondertekent elke trainer, coach of begeleider onderstaande formulier

Als trainer, coach of begeleider van jeugdsporters
en kwetsbare groepen, verklaar ik het volgende:
Vaststelling gedragscode januari 2021, Gemeente Amsterdam

1 Ik zorg voor een veilige omgeving. Ik schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Ik houd mij aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

2 Ik ken en handel naar de regels en richtlijnen. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van de regels en richtlijnen én pas ze
ook toe. Stel ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen.

3 Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ik vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

4 Ik ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik mijn positie niet. Ik gebruik
de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uitte oefenen.
Ik onthoud mij van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

5 Ik respecteer het privéleven van de sporter.
Ik dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is.
Ik ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

6 Ik tast niemand in zijn waarde aan.
Ik onthoud mij van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen
en gedragingen. Ik maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Ik sluit niemand buiten en ben tolerant.

7 Ik ben een voorbeeld voor anderen en onthoud mij van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
Ik gedraag mij respectvol, onthoud mij van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

8 Ik neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd
is met de integriteit van de sport.
Als mij iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld ik dit aan het bestuur of de werkgever.

9 Ik bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

10 Ik zie toe op naleving van regels en normen. Ik zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze
gedragscode en andere normen.

11 Ik ben open en alert op waarschuwingssignalen.
Ik ben waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen
door te geven aan het bestuur of de werkgever, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het
vertrouwenspunt sport.

12 Ik ben voorzichtig. Ik stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Ik wed niet op de sport waar ik bij betrokken ben.

13 Ik maak afspraken met jeugdteams dat er geen alcohol of drugs wordt gebruikt.

Deze gedragscode is voor trainers, coaches en begeleiders en is afgeleid van de gedragscode van NOC*NSF
.
Hierbij verklaar ik te handelen naar de gedragscode

Naam .............................................................................................................................................................................................................

Datum ...........................................................................................................................................................................................................

Handtekening .......................................................................................................................................................................................

Meldingsformulier Conflicten/Incidenten* = verplicht

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!